REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COFFEESTAR SZYMON KONACKI


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep internetowy pod adresem coffeestar.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez DIVISION SZYMON KONACKI, NIP: 9691619993, REGON: 365321431, z siedzibą w Chudowie, ul. Wolności 39D, 44-177 (zwany dalej Prowadzącym Sklep) 

2. Centrum Obsługi znajduje się w Chudowie, ul. Wolności 39D, 44-177 , tel. 535876159, e-mail: coffeestar.kontakt@gmail.com 

3. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. 

4. Regulamin określa zasady i warunki na jakich przebiegać będzie sprzedaż przez Prowadzącego Sklep, za pośrednictwem Internetu poprzez Sklep.

5. Sprzedaż przeprowadzana jest za pośrednictwem Internetu na zasadach umowy na odległość, pomiędzy osobą składającą zamówienie (zwaną dalej Klientem), a Prowadzącym Sklep. 

6. Każdy Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

7. Poprzez złożenie zamówienia Klient potwierdza znajomość Regulaminu i tym samym akceptuje w pełni jego warunki. 

8. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań. 


§2 ZASADY ZAKUPÓW 

1. Wszystkie ceny przedstawione w Sklepie są cenami podanymi w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto. 

2. Podane w Sklepie ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy na zasadach określonych w ust. 13 pokrywa Klient. 

3. Zakup produktu wymaga podania przez Klienta: 

1) imienia i nazwiska, 

2) adresu e-mail, 

3) numeru telefonu kontaktowego,

4) adresu (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj). 

4. W przypadku adresu dostawy odmiennego od adresu wskazanego w ust. 3 pkt. 4 wymagane jest również podanie adresu dostawy. 

5. Prowadzący Sklep wystawia do zamówienia paragon lub fakturę VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, jest podanie przez Klienta poprawnych danych identyfikujących podmiot wraz z numerem identyfikacji podatkowej. 

6. Klient upoważnia Prowadzącego Sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu oraz akceptuje przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

7. Za moment złożenia przez Klienta zamówienia przyjmuje się moment spełnienia wszystkich następujących warunków:    

1) Dla zamówień ze sposobem płatności „za pobraniem”: złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu rozumiane, jako wybór produktów i potwierdzenie wyboru za pośrednictwem mechanizmów informatycznych Sklepu. 

2) Dla pozostałych zamówień:  

a) Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu rozumiane, jako wybór produktów i potwierdzenie wyboru za pośrednictwem mechanizmów informatycznych Sklepu  

b) Opłacenie zamówienia, przez które rozumie się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Prowadzącego Sklep lub otrzymanie przez Prowadzącego Sklep potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku elektronicznych systemów transakcyjnych, obejmujących całą kwotę wynikającą z ceny sprzedaży i kosztów dostawy. 

8. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Prowadzącego Sklep dostępności zamówionego produktu, które odbywa się poprzez przesłanie informacji o przyjęciu zamówienia. 

9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10. Niekompletne Zamówienie, które nie zostało opłacone zgodnie z definicją wskazaną w ust. 7 pkt. 2 lit. b) zostaje anulowane po upływie 7 dni od dnia następnego po dniu złożenia niekompletnego zamówienia, przez które rozumie się wypełnienie warunku określonego w ust. 7 pkt. 2 lit. a).

11. W przypadku braku odbioru zamówienia realizowanego w sposób określony ust. 7 pkt 1 Prowadzący Sklep traktuje to zdarzenie jako odstąpienie od umowy. Prowadzący Sklep zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień dla Klienta. 

12. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części w przypadku jeśli zamówiony produkt jest niedostępny. Prowadzący Sklep zobowiązuje się poinformować o zaistniałej sytuacji Klienta. 

13. Zamówienie zostanie wysłane przez Prowadzącego Sklep na adres wskazany przez Klienta podczas zamawiania produktu w Sklepie w ciągu 3 dni od wypełnienia warunków określonych w ust. 7, chyba że w opisie produktu zaznaczono inny termin.

14.Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Sklepie podczas zatwierdzania dokonanego wyboru produktów. 

15. Dostawa zamówienia realizowana jest przez General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, infolinia: 804 262 262, dla telefonów komórkowych: +48 46 814 82 20. 

16. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub uniemożliwienie realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności opóźnienia w realizacji operacji bankowych bądź wadliwego sposobu świadczenia usług przez dostawcę zamówienia. 

17. Prowadzący Sklep dokłada starań, aby zdjęcia produktów znajdujących się w Sklepie przedstawiały rzeczywisty wygląd produktu. Prowadzący Sklep zastrzega, że nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za różnice pomiędzy faktycznym wyglądem produktu a jego zdjęciem, w szczególności wynikających z ustawień monitora lub wyświetlacza, którego używa Klient.

18. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


Wyświetlanie banner_1215x200A.png

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)


Twoje zakupy

Zakupy razem:

0.00 PLN